Convalidacions


CONVALIDACIONS

L
´Escola de Dansa Jacqueline Biosca és l'única escola Autoritzada pel Departament de la Generalitat de Catalunya de les Terres de l'Ebre, amb Codi de Centre núm. 43009761. Per aquest motiu podem fer la simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de dansa
Els alumnes que estiguin cursant ESO i, simultàniament, cursin estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries.
Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de dansa, la sol·licitud ha de renovar-se cada curs.
Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d'un nombre d'hores inferior a aquell a què tenen dret.

Alumnes que cursen estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada
Matèries que es poden reconèixer:
Les matèries es poden reconèixer d'acord amb dues situacions diferents, segons les
càrregues horàries:
Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària d'entre cinc (5) i set (7) hores Setmanals
Se'ls pot reconèixer la matèria següent:
• Educació física.
Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària de set (7) hores setmanals o més Se'ls poden reconèixer les matèries següents:
• Educació física.
• Matèries optatives de 1r a 3r curs d'ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).
• Una matèria optativa específica de 4t curs d'ESO. L'alumne/a cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no pot ser la música.
No es poden reconèixer ni el treball de síntesi de 1r a 3r ni el projecte de recerca de 4t curs.
Documentació a presentar: 
• "Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada" (Model EDA1), acompanyada de 
• "Certificat expedit per l'escola de dansa autoritzada on s'acredita el curs i el nombre d'hores de dedicació setmanal que fa l'alumne/a per al reconeixement dels estudis de dansa en l'ESO i/o de la matèria d'educació física en el batxillerat" (Model CDA2).
Document — Simultaneïtat d'estudis d'ESO o de batxillerat amb estudis de dansa 3 / 13 Procés de reconeixement

Simultaneïtat de l'etapa de batxillerat i els estudis de dansa
Els alumnes que estiguin cursant batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries corresponents a la franja d'optativitat del batxillerat i, segons els casos, d'una matèria de modalitat en un dels dos cursos, i de l'educació física. Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els ensenyaments de dansa, la sol·licitud s'ha de renovar cada curs.
Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d'un nombre d'hores inferior a aquell a què tenen dret.
L'alumne/a què en cada curs de batxillerat cursi més de tres matèries de modalitat, per haver triat com a optativa una quarta matèria de modalitat, pot demanar la convalidació d'una matèria, encara que sigui de modalitat, si aquesta matèria excedeix de tres el
nombre de matèries de modalitat que cursa.
En el segon curs de batxillerat els alumnes podran acumular les hores que corresponien al primer curs sempre que no haguessin demanat aleshores la
convalidació o el reconeixement de totes o d'una part de les hores que pertocaven, tot i reunir els requisits per fer-ho.

Alumnes que cursen ensenyaments de dansa en una escola de dansa autoritzada

Les matèries es poden reconèixer:
Alumnes amb una dedicació horària d'entre set (7) i dotze (12) hores setmanals
Requisits per poder sol·licitar el reconeixement cal cursar ensenyaments en escoles de dansa autoritzades, que es poden consultar al cercador de centres del Departament.
La matèria que es pot reconèixer és:
• Educació física
Documentació a presentar
• "Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d'optativitat i/o d'una matèria de modalitat i/o de l'educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada" (Model BDA3), acompanyada de 
• "Certificat expedit per l'escola de dansa autoritzada on s'acredita el curs i el nombre d'hores de dedicació setmanal que fa l'alumne/a per al reconeixement dels estudis de dansa en l'ESO o de la matèria d'educació física en el batxillerat"
(Model CDA2).